QuoteDB der Fachschaft Informatik @ TU-Wien

Quote #1641

#1641 |
[1 | 2]
(2019-09-18 20:08:44)
[A geht vorbei] <A> Des san 200 Watt, do passiert goanix!